यसो गरौ मेरो मिन्स रोकिएको छ भनौ, हामिलाइ १ करोड आउँछ. हामि मालामाल: समिक्षा अधिकारी ( अडियो सहित)

जीबन शैली

ना,बालिकाको हकमा मेरो देशको कानून मलाई काँ,चो नै ला ग्छ । किनभने……से,क्स ग’र्दा आ,नन्दको अ,नु,भू,ति ग,र्ने उमेरलाई कसरी ना,बा,लि,का भन्ने ? कुनैपनि स्थान मा, कु नै पनि परिस्थितिमा र कुनैपनि नि,यतले यदि कुनै पुरुषले स्प, र्श ग,र्दा श’रीरका विभिन्न अं’गहरु फु,ल्छ भने त्यो उमेरलाई के ना,बा,लि,का भ,न्न मिल्छ ?**थप यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***,

आँखा आँखाको ई,शारा गरेर, पहिलो प्रेमको नाम दिएर मन मुटु सपना बिपना दिन रात जहिलेपनि केटाकै बारेमा सों,चि बस्ने उमेरलाई ना,बालिका भनेर कसरी भन्ने ? य ति मात्रै कहाँ हो र ?**थप यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***,

नजर झु,काउँदै, ओ,ठ टो’क्दै, ल,जा,एको ईशाराले त्यो पुरुषलाई आफुतिर आ,र्क,र्षित गर्न सक्ने र जान्ने उमेर भएकोलाई कसरी ना,बा,लिका मान्ने ?

केटासंग माया पि रती साँ,ट्नकोलागी अभिभावक, आफन्त वा छिमेकिले दे,ख्छन् कि भन्ने सों,चेर लु,कि,लु,कि भेट्ने र काम कु,रा सबै स,माप्त गर्न ख,प्पि,स् हुने उमे रलाई के नाबालिका भ ने र स,म्बोधन ग,रिरहन उ,चित होला त ?**थप यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***,

Leave a Reply

Your email address will not be published.